<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Normal-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; padding-left:48.0px; font-family:"Times New Roman", serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; list-style-type: circle; text-align:justify; font-weight:400; } .Standaard-P1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#17365d; } .Normal-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:12.0px; line-height:1.42em; color:#17365d; } .Normal-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; } .Standaard-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.20em; color:#17365d; } .Standaard-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#111111; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Standaard-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:3160px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:3160px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:341px; top:479px; width:560px; height:2461px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C2">Regeert God nu de wereld?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C3">Door: Bijbelleraar Jacob Klein Haneveld (1918-<wbr>1988). </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Normal-C4">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="No-Spacing-C">Het wordt zo vaak gezegd: Natuurlijk regeert God de wereld. En de n zegt het de ander na. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wordt deze wereld, zoals wij haar kennen, met al haar ellende en zonde, door God geregeerd? Oefent Hij koninklijk gezag over haar uit? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Wie een klein beetje nadenkt, zal deze vraag ontkennend moeten beantwoorden. Niet, alsof God niet de hoogste Koning zou zijn. Hij is dat zeker! Hij is </span><span class="Standaard-C0">&quot;de zalige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren... Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen&quot;</span><span class="Standaard-C"> (1 Tim. 6:15, 16). Wij moeten echter nooit vergeten, dat deze wereld in Gods Koninkrijk een provincie is, die tegen Hem in opstand is. Haar aanvoerder in deze opstand is niemand minder dan de grote tegenstander van God: satan. Zolang deze opstand en rebellie duurt, wordt de wereld niet door God, maar door satan geregeerd. Zij staat onder zijn rechtstreekse controle. Pas na het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: </span><span class="Standaard-C0">&quot;Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden&quot; </span><span class="Standaard-C">(Opb. 11:15). Hoe kan men, met deze tekst voor ogen, blijven volhouden dat God nu de wereld regeert?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">De overste van deze wereld</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Tot driemaal toe heeft de Here Jezus de satan &quot;de overste dezer wereld&quot; genoemd (Zie Joh. 12:31; 14:30 en 16:11). Feitelijk was hij dat al geweest vanaf de zondeval. Maar nu het hem lukte de meest tegenstrijdige elementen: Farizeen en Sadducen, overpriesters en schriftgeleerden, nationalisten en collaborateurs, Pilatus en Herodes, Joden en heidenen, allen samen te verenigen in n machtig front tegen de Zoon van God, kan hij met meer recht dan ooit tevoren de vorst der wereld worden genoemd. En vandaag de dag kunnen wij zien, hoe vorsten en volken, staatslieden en rechtsgeleerden, politieke leiders en godsdienstige leiders, kapitalisten en communisten, allen -<wbr> op slechts enkele uitzonderingen na -<wbr> genspireerd worden door deze vorst derduisternis; en zelfs die uitzonderingen ontkomen niet altijd aan zijn greep.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">Satan regeert de wereld</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Maar hoe kunnen dan de Psalmen verklaren: &quot;De HERE regeert?&quot; Deze bekende uitspraak vinden wij in de Psalmen 93, 96, 97 en 99, temidden van een merkwaardige reeks psalmen, die allemaal de komst van Jahweh, d.i. Christus, beschrijven, om het oordeel over de volkeren der aarde te voltrekken en Zijn troon op aarde te vestigen. Ze hebben dus geen betrekking op de tegenwoordige toestand, maar slaan profetisch op de toekomst, als Christus regeert en satan in de afgrond gebonden is (Opb. 20). Zij slaan dus niet op de tegenwoordige bedeling der genade, waarin wij leven, maar op de toekomstige bedeling van het Koninkrijk, met het &quot;Duizendjarig rijk&quot;.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Trouwens hoe kan Psalm 97:1, </span><span class="Standaard-C0">&quot;De HERE regeert, de aarde verheuge zich, dat vele eilanden zich verblijden&quot;,</span><span class="Standaard-C"> van toepassing zijn op de tegenwoordige tijd, waarvan Paulus immers verklaart, dat de gehele schepping in al haar delen zucht en aan de slavernij van vergankelijkheid onderworpen is (Rom. 8)? Pas zodra de vloek, die sinds de zondeval op de aarde rust, opgeheven zal zijn bij de wederkomst van de Here, dn zal zij zich verheugen en verblijden.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">Een troosteloze gedachte?</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Satan is dus de overste der wereld. Maar is dat geen verschrikkelijke en troosteloze gedachte? </span><span class="Standaard-C0">Zijn wij dan, wat ons leven op aarde betreft, aan de willekeur en boosheid van deze vorst der duisternis overgeleverd? </span><span class="Standaard-C">Zeer zeker niet! De Bijbel leert ons gelukkig wel anders. En van de oudste Bijbelboeken -<wbr> het boek Job -<wbr> geeft ons opheldering over deze kwestie. Kan satan met Job doen wat hij wil? Integendeel, hij kan geen stap verder gaan,dan God toelaat. God heeft een omheining gemaakt rondom Job en rondom al wat hij bezit. En de satan met al zijn helse machten is niet in staat, om die omheining te doorbreken. Want God is machtiger dan de satan. Hij is de Almachtige. Halleluja! Deze waarheid vinden wij overal in de Bijbel terug.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Lees maar:</span></p> <ul class="Standaard-P"> <li class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C">Ps. 125:2: </span><span class="Standaard-C0">&quot;Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.&quot;</span></li><li class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;Ps. 34:8: </span><span class="Standaard-C0">&quot;De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en redt hen.&quot;</span></li><li class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C">2 Kon. 6:17: </span><span class="Standaard-C0">&quot;En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Eliza.&quot;</span></li></ul> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Wat konden de Syrische legerscharen daartegen doen? God zorgt voor de Zijnen in deze wereld en beschermt ze. Soms gebeurt het, zoals bij Job, dat God de afbakening tijdelijk terugzet en de veilige ring rondom de rechtvaardige, kleiner maakt. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn. Het zou nu te ver voeren, om dit nader uiteen te zetten. Maar n ding staat onomstotelijk vast: Altijd is de eer van Zijn Naam er mee gemoeid! Tot tweemaal toe maakt God de ring bij Job kleiner. Eerst wordt al wat hij bezit aan de satan overgegeven; later ook hij zelf, alleen zijn leven moet gespaard blijven.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Niet zelden neemt God ook deze laatste beperking weg.De duivel zou sommige gelovigen in de gemeente van Smyrna in de gevangenis werpen en hen zelfs ter dood veroordelen. Maar Jezus zegt tot hen: </span><span class="Standaard-C0">&quot;Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens&quot; </span><span class="Standaard-C">(Opb. 2:10). Gelijk Hij vroeger gezegd had: </span><span class="Standaard-C0">&quot;Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden&quot;</span><span class="Standaard-C"> (Matt. 10:28). Mocht ook het lichaam een prooi worden van satan, dan nog is de ziel van Gods kind veilig bij Jezus.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C2">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">Aan de satan overgegeven</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Wij willen in dit verband nog opmerken, dat hiermede tevens duidelijk wordt, wat Paulus bedoelt met de uitdrukking: </span><span class="Standaard-C0">&quot;Iemand aan de satan overgeven&quot; </span><span class="Standaard-C">(1 Tim. 1:20; 1Kor. 5:5). Maar nog eens: De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn en zijn in de gevallen die Paulus bedoelt inderdaad heel anders dan bij Job. Maar de zaak is dezelfde. Satan is de vorst van deze wereld. Hij haat al Gods kinderen met een dodelijke haat. Toch behoeven zij niet te vrezen, want ze zijn volkomen veilig, omdat God hen beschermt. Ook zal Hij hen nooit verzocht laten worden boven hetgeen ze verdragen kunnen (1 Kor. 10:13). Maar dat is heel wat anders, dan dat God de wereld zou regeren. Elke regering dwingt tot naleving van de door haar gestelde wetten. Wanneer zij deze wetten niet zou instellen, dan zou het geen regering zijn. God oefent echter in het algemeen geen dwingende macht uit in de tegenwoordige wereld. Hij laat het kwade op zijn beloop en zwijgt. Wij leven in de eeuw dat God stilzwijgt (Ps. 50:21).</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">De Bijbel noemt dat &quot;de verborgenheid Gods&quot;. Openbaring 10:7 zegt:</span><span class="Standaard-C0"> &quot;In de dagen van de stem der zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods voleindigd zijn.&quot;</span><span class="Standaard-C"> Dan zal Hij niet langer zwijgen, maar gerechtigheid uitoefenen. &quot;Onze God komt en zal niet zwijgen; vuur verteert voor Zijn aangezicht; en rondom stormt het geweldig. Hij roepttot de hemel daarboven en tot de aarde,om Zijn volk te richten&quot; (Ps. 50:3, 4). De bewering, dat God nu de wereld regeert, maakt Hem voor de ongelovigen een aanfluiting. Zij wijzen terecht op de verschrikkelijke ellende en ongelofelijke ongerechtigheid in de wereld en vragen:  Als God werkelijk regeert, waarom maakt Hij dan geen einde aan alle ellende? </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">De macht van de satan</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Hoe reel en hoe omvangrijk deze regering is, komt in de geschiedenis van Job treffend tot uiting. Als God aan de satan de vrije hand laat tegenover Job, gaat hij onmiddellijk aan het werk. Hij laat de Sabeers een inval doen op Jobs kleinvee en op de herders, zodat ze allen omkomen, op n herder na. Hij laat drie benden Chaldeen op Jobs kamelen aanvallen en wegroven; de geleiders worden allen op n na gedood. Hij laat een stormwind uit de woestijn opsteken, die het huis van Jobs oudste zoon doet instorten, met het gevolg dat Jobs tien kinderen, die daar feestelijk bijeen zijn, allen omkomen, en ook het dienstvolk; slechts een knecht brengt er het leven af. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Niet alleen Sabeers en Chaldeen volgen satans leiding, maar ook de natuurkrachten, stormen en onweer staan geheel tot zijn beschikking. De mensen willen soms van het weer geen kwaad gesproken zien; want het weer is Gods weer, zeggen ze. Maar dat gaat lang niet altijd op. De Here Jezus zag in de storm op zee een openbaring van de macht van de satan, en bestrafte golven en wind. Hoe nauwkeurig weet de satan zijn wil door te zetten. </span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Bij de vier verschillende aanslagen op Jobs bezittingen, waardoor deze zwaarbeproefde man op n dag van schatrijk straatarm wordt, ontkomt er telkens n man, en ook niet meer dan n. En wel z, dat zij precies om de beurt, alsof het afgesproken werk was, aan Job de vreselijke jobstijding kunnen overbrengen. Op een buitenstaander zou dat de indruk kunnen maken, alsof Gods eigen hand hier kennelijk had ingegrepen. En dat was ook de bedoeling van de satan. Hij wilde immers dat Job zijn God ging wantrouwen. Het leek erop dat God Zelf hier handelend was opgetreden. De drie vrienden, die later Job kwamen bezoeken, hebben het dan ook inderdaad zo opgevat. En toch was dit alles niet het werk van God, maar van de satan. Velen in onze tijd zouden, indien hen iets dergelijks overkwam, zeggen: &quot;Zie je wel, dat God regeert?&quot; En toch was het allemaal een gevolg van het schrikbarende feit, dat de satan de wereld regeert. Al is het met toestemming van God en zal het niet langer zijn dan Hij het wil.</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">&nbsp;</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C1">Niet God, maar satan regeert momenteel de wereld!</span></p> <p class="Normal-P0"><span class="Standaard-C">Wel is er een regering van God over Zijn kinderen. In dat verband zou men beter kunnen spreken van Gods vaderlijke leiding en bescherming. Maar dat is weer een heel ander onderwerp.</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2970px; width:130px; height:18px;"> <div class="Normal-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:3084px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:3096px; width:680px; height:65px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P1"><span class="Standaard-C3"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P1"><span class="Standaard-C3">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P1"><span class="Standaard-C4">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:234px;"> <img src="wpimages/wp3c8d538b.png" width="240" height="234" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:213px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Hete hangijzers</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De godheid van Jezus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Isral belangrijk is</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewetdejoodsefeestenendesabbat.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/regeertgodnudewereld.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Regeert God nu de wereld? </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> </div> </body> </html>