De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk ook zal Hem zien..."

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

 

Als het Duizendjarig Rijk voleindigd is en het laatste oordeel is geweest, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21:1:8). De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is geheel rein. Het is een nieuw begin zonder einde!

 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Toen God de hemel en aarde geschapen had zei God dat het zeer goed was (Gen. 1:31). Duidelijk is dat door de zonde de aarde vervloekt is. Het valt niet te ontkennen dat de aarde onrein is geworden. Zelfs aan het einde van het Vrederijk lezen we dat de wereld nogmaals in opstand komt tegen God (Openb. 20:7). Het is dan ook noodzakelijk dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Daar zal iedereen God werkelijk liefhebben. De dood is dan ook niet meer en de duivel is dan reeds veroordeeld (Openb. 20:10).

 

De mensen die tijdens het Vrederijk Jezus werkelijk lief hebben gehad, zullen tot de nieuwe aarde worden toegelaten. Aan het einde van de Messiaanse bedeling hebben zij zich niet door de duivel laten verleiden.

 

De apostel Johannes heeft de nieuwe hemel en aarde mogen aanschouwen. Hij zegt daar het volgende over: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer” (Openb. 21:1)

 

De nieuwe aarde: Het kan zijn dat we aan een nieuwe planeet moeten denken, of dat God de aarde geheel zuivert (door middel van een vuurdoop) en nieuw maakt (2 Petr. 3:10). Op de nieuwe aarde zal ook een nieuw Jeruzalem wezen. Deze Stad zal uit de hemel neerdalen (Openb. 21:9-27).

 

De nieuwe hemel: Waarschijnlijk wordt met een nieuwe hemel niet een nieuwe verblijfplaats van de verrezen heiligen bedoeld. Maar wordt er het uitspansel van de nieuwe aarde mee bedoeld (Gen. 1:8). Momenteel is het een verblijfplaats van demonische machten (Ef. 6:12).

 

God zal wonen bij de mensen

Johannes zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God: “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openb. 21:2-5).

 

God zal bij de mensen op de nieuwe aarde wonen, door middel van het nieuwe Jeruzalem. Wat een fijn idee dat God Zelf alle tranen van de ogen zal afwissen en dat er geen dood, nog rouw, noch geklaag, noch moeite meer zal zijn, want de eerste dingen zijn dan voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen (Openb. 21:4).

Daar zal God alles in allen zijn (1 Kor. 15:28).

 

De gelovigen in Christus gaan een heerlijke toekomst tegemoet! Maranatha!

 

Home

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!

 

 

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).