De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk ook zal Hem zien..."

De Opname van de Gemeente

 

De opname van de gemeente is niet hetzelfde als Zijn wederkomst. Met de opname wordt de gemeente naar de hemel gebracht, zonder dat de Here Jezus op aarde neerdaalt. Als de Heer wederkomt zal iedereen Hem zien komen met de wolken. Dan zal Israël worden verlost van haar vijanden en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:3,4). Het Koninkrijk van God zal dan op aarde gevestigd worden (Dan. 2:34,35; Zach. 14:8,9).

Door de opname wordt de gemeente bewaard voor de slotfase van de eindtijd, dat is de Grote Verdrukking.

 

Is de opname realiteit?

Als het hemelse Vaderhuis gereed is de gemeente te ontvangen, dan zal de opname gaan plaatsvinden. De gemeente zal dan voor altijd bij de Heer in het huis van God de Vader zijn. In Joh. 14:2,3 zegt de Here Jezus het volgende: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben”.

 

Terecht zien veel Bijbelleraren in Openb. 4:1 de opname van de gemeente. In dit Bijbelgedeelte stelt Johannes als het ware de gemeente voor. In de hemel ziet hij een geopende deur, waar hij door binnen mag gaan (vgl. Openb. 3:8). Vervolgens, vanuit de hemel, ziet hij wat er tijdens “de Dag des Heren” op aarde gebeurt. De apostel Johannes zegt: “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet”.

De geschiedenis van de kerk is tot aan de wederkomst van Christus, tot Openb. 4. Van Openb. 6 t/m 19 zijn de 7 jaren van “De dag des Heren”, “de Grote Verdrukking”. Dat is een periode waarin Gods toorn over de gehele aarde zal komen. Namelijk door middel van hongersnoden, natuurrampen, oorlogen, besmettelijke ziekten en vervolgingen (de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen van gramschap). In Openb. 3:10 lezen we dat de gemeente niet door deze tijd heen hoeft: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.

 

Het is m.i. duidelijk dat de gemeente bewaard wordt voor de Grote Verdrukking, omdat zij door Jezus’ bloed vrij is van het oordeel. Paulus zegt daarover:

 

In het Oude Testament staan een aantal voorbeelden dat God de gelovigen beschermde voor grote rampen:

 

Werden deze rechtvaardigen bewaard voor de aanvallen van Satan? Ja, ook dat, maar in de eerste plaats voor Gods toorn! De gelovigen die menen dat de gemeente door “de Grote verdrukking” heen moet, maken een grote denkfout. Zij zien het verschil niet tussen vervolging en de toorn van God en het Lam (vgl. Openb. 3:10; 6:17). Deze voorbeelden geven mij geloof en blijdschap dat de gemeente bewaard wordt voor Zijn toorn. Dit door middel van de opname!

 

Waarom en wanneer wordt de gemeente opgenomen?

In het kort een paar belangrijke punten:

Paulus geeft in 2 Tess. 2:7 een sterk getuigenis waarom de gemeente moet worden opgenomen: “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is”. Zoals de Bijbel zegt woont de heilige Geest in de gemeente (1 Kor. 3:16; 6:19). Zij zijn Gods tempel. En zolang de gemeente, waar de Geest van God in woont nog op aarde is, wordt de antichrist weerstand geboden.

 

Zowel de gemeente als de opname waren tijdens de oude bedeling geheimenissen. Immers, de bedeling van de gemeente was niet bekend bij de profeten, dus konden zij ook niet over de gemeente en de opname profeteren. De bedeling van de gemeente is van Pinksteren (Hand. 2) tot de opname (Ef. 1:3-6; Ef. 5:32). De gemeente is gesteld tot de hemelse zegeningen, Israël tot de aardse. Paulus zegt: “Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (Ef. 1:3). Na de opname kan voor Israël de laatste Jaarweek beginnen (Dan. 9:27).

 

Het is belangrijk dat we weten voor hoelang Israël voor de Here Jezus verhard of verblind is. Volgens de apostel Paulus is Israël grotendeels geestelijk verblind, totdat de volheid der heidenen binnengaat en Jezus is wedergekomen (Rom. 11:25). Na de opname breekt de laatste fase van de eindtijd aan. Ook wel genoemd “de laatste Jaarweek” (Dan. 9:27). Die week kan niet eerder aanbreken, dan dat de gemeente is weggenomen. Daarna pakt God de draad met Israël weer op. Dan wordt het volk geestelijk hersteld en bevrijd van de heiden volken, die het volk hebben bedrukt en overheerst (Luk. 21:24). De laatste Jaarweek zal (met name de laatste 3½ jaar) voor het volk Israël een tijd van “Grote Verdrukking” zijn, waarin zij tot bekering komen, althans een "overblijfsel". Zij zullen Hem dan zien die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10). En dit overblijfsel zal het komende Vrederijk mogen binnengaan. En dàn, daarna, zal GANS ISRAEL BEHOUDEN WORDEN (Rom.11:26).

 

Zij die worden opgenomen

In 1 Tess. 4:16, 17 zegt de apostel Paulus over de opname: “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.

De opname is een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen. De wolken stellen het hemels transportmiddel voor en in de lucht geeft aan dat we de Heer tussen hemel en aarde zullen ontmoeten. Dit zal plaatsvinden als het bevel van de Heer klinkt, als een aartsengel zijn stem laat horen en de bazuin van God schalt. Dan zal de Heer Zelf uit de hemel neerdalen en zullen de gestorvenen in Christus eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggenomen (gegrepen of weggerukt) worden, om de Heer te ontmoeten in de lucht. Voor de gelovigen is de opstanding ten leven zeer troostend. Het is dan ook belangrijk elkaar te bemoedigen met deze woorden (1 Tess. 4:18).

 

Hemelse lichamen

De gestorven gelovigen zijn reeds bij de Here in het paradijs. Ze weten dat ze voor eeuwig bij Jezus mogen zijn. Bij het klinken van de laatste bazuin, niet verwarren met de laatste bazuin uit het boek Openbaring, zullen zij die in Christus gestorven zijn een nieuw onsterfelijk hemels lichaam krijgen. En ook wij levenden, die net als zij opgenomen worden, krijgen onsterfelijke hemelse lichamen. Net zoals Jezus na Zijn opstanding ook een hemels lichaam ontving (Luc. 24:39-43; Joh. 20:24-29). De opname is de verlossing van ons aardse lichaam! Dan zullen wij aan Hem gelijkvormig wezen. Dan kunnen we ook niet meer zondigen. Het zal zelfs niet meer in ons op komen!: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Kor. 15:51-53).

Lees ook Fil. 3:20,21, ook dit Schriftgedeelte gaat ook over de opname van de gemeente.

 

Stop alle berekeningen!

De dag en het tijdstip van de opname weten we niet. Berekeningen maken over de opname, of Zijn wederkomst heeft daarom geen zin. Geen enkele voorspelling is tot nu toe ook uitgekomen, want God bepaalt de tijd! Zo lezen we in het Woord:

 

De Bijbel vertelt ons dat we waakzaam moeten blijven, door te letten op de tekenen van Zijn komst, zodat die dag ons niet zal overvallen. We moeten wakker blijven en ons niet in slaap laten sussen. Dat is wat anders dan berekeningen maken. Wat niets anders is dan een misleiding van de boze! Beter is het om in de verwachting te leven dat Jezus elk moment kan komen en je van de zonde te bekeren. In 1 Tess. 5:1-6 lezen we: “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn” (1 Tess. 5:1-6).

 

Zorg ervoor beste lezer, dat die dag je niet overvalt. Ben je gereed, je grote God en Heiland, Christus Jezus, tegemoet te gaan in de lucht? Heb je je al bekeerd van je zonden en Jezus Christus toegelaten in je hart? Alsjeblieft bekeer je, en wandel in het Licht met Jezus, want Hij is de enige weg tot de hemelse Vader. In Joh. 14:6 zegt Jezus: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

 

Als je nog geen kind van God bent, of je twijfelt er aan dat je behouden bent, lees dan alsjeblieft: Waarom Jezus?

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!