De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

De stad Babel in de eindtijd

Openbaring 18-19:1-5

(Het Zoeklicht nr. 21-2015)

 

Openbaring 17 gaat over het systeem Babel. Een voor de wereld verborgen systeem dat alle wereldheerschappijen inspireert (vers 1-2). Openbaring 18 gaat over Babel als stad. Babel was gevestigd in het land Sinear aan de grote rivier de Eufraat, ongeveer 75 km ten zuiden van Bagdad in het tegenwoordige Irak. Babel en Jeruzalem zijn vanaf het begin elkaars tegenpolen. Zo wordt in de Schrift de antichrist ‘de koning van Babel’ genoemd (Jesaja 14:4) en is Jeruzalem de stad van de grote Koning (Psalm 48:3; Matteüs 5:35).

 

In het gebied waar Babel was gelegen, lag eertijds waarschijnlijk de hof van Eden. Hier werd de eerste zonde begaan en begon de afvalligheid en opstand tegen God. Deze locatie had satan als hoofdkwartier gekozen in zijn opstand tegen God. De toren van Babel werd gebouwd en de mens wilde naam maken en voor zichzelf een monument en pronkwerk hebben dat tot aan de hemel moest reiken. Nimrod, ‘een geweldig jager’ en type van de antichrist, bouwde Babel en regeerde over zijn koninkrijk. Enkele bekende koningen en vorsten die Babel als hoofdstad van hun koninkrijk hebben gehad, waren bijvoorbeeld: Nebukadnezar, Kores, Ahasveros en Alexander de Grote.

Waar wordt Babel herbouwd?
Op dit moment is de stad Babel nog niet herbouwd, maar Saddam Hoessein heeft er al wel een begin mee gemaakt. In het verleden zijn er ook diverse dictators geweest die droomden van een hersteld en nieuw Babel, zoals Karel de Grote en Napoleon. In de huidige tijd moet het mogelijk zijn om zo’n geweldig imposante stad in een gering aantal jaren te herbouwen. Een goed voorbeeld is Dubai. Dit was niet lang geleden nog een kleine woestijnstad, maar behoort nu tot de rijkste steden ter wereld.
Zal Babel herbouwd worden? Of is het zoals sommige uitleggers denken geografisch gezien verhuisd naar Rome, New York, of Jeruzalem? Mijns inziens geeft het profetisch Woord geen ruimte om Babel op een andere locatie te plaatsen dan waar het ooit gelegen was. Het nieuwe Babel zal in ieder geval een internationaal handelscentrum in de eindtijd zijn.

Babel is Babel
Na Jeruzalem wordt Babel als stad het meest genoemd in de Bijbel. Een ‘dispensationalist’ probeert de Schrift zo letterlijk mogelijk te verklaren. Er is inderdaad veel symboliek in Openbaring, maar dit neemt een letterlijke interpretatie niet weg, bijvoorbeeld als het om getallen gaat. Daarom ben ik van mening dat als het in de Schrift over Babel als stad gaat, er ook echt Babel mee wordt bedoeld. Zo hebben de profeten dat in het Oude Testament ook altijd gezien (zie Jeremia 21; 50; 51). Op deze wijze wordt er ook in de wereld met elkaar gecommuniceerd. Immers, als een journalist iets schrijft over New York, dan bedoelt hij niet Parijs. Paulus schreef de Romeinenbrief aan de gemeente te Rome (1:7). En Petrus schreef vanuit Babel zijn eerste brief (1 Petrus 5:13). Dit nemen we toch ook letterlijk?
We komen wel uitzonderingen tegen in de Schrift. En als er uitzonderingen op een letterlijke interpretatie zijn, dan zien wij dat de Schrift zichzelf verklaard, bijvoorbeeld in Openbaring 11:8. Daar wordt Jeruzalem
geestelijk Sodom en Egypte genoemd. Maar het gaat echt om Jeruzalem, want er staat: ‘alwaar ook hun Here gekruisigd werd’.

De geest van Babel
Ondanks dat Babel nog niet is herbouwd, heeft de geest van Babel (de mystieke hoer) al vanaf het begin het koningschap over de koningen van de aarde (Openbaring 17:18). Wereldregeerders en volkenmassa’s zijn doordrenkt met haar afgodisch systeem (Openbaring 17:5). Dit uit zich in de politiek, economie, godsdiensten en culturen. Het principe van Babel in Europa is er al. Dat geven ze zelf aan door een gebouw te laten lijken op de toren van Babel, in Straatsburg. Door gezamenlijk inspanning wil men bouwen aan een sterk wereldrijk, Europa.
Het herstelde Romeinse rijk zal ongeveer dezelfde landen omvatten als het oude Romeinse rijk. Ondanks het Midden-Oostenconflict, de economische problemen in Europa en de volksopstanden in Noord-Afrika zal er in de eindtijd eenheid gaan komen.

Babel in de eindtijd
Het is wachten op een sterke politieke leider, die Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten één zal maken. Een wereldleider die samen met de valse profeet ook eenheid zal brengen tussen het christendom, de islam, het judaïsme en allerlei andere godsdiensten en religies. Uiteindelijk zal hij zich als God voordoen in de herbouwde tempel (2 Tessalonicenzen 2:4). Het profetisch Woord voorzegt dat hij met schijnvrede, sluwheid, bedrog en bovennatuurlijke krachten en tekenen zal komen (Daniël 8:25; 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:9-10). Men zal ook zeggen: “Wie is aan het beest gelijk?” en: “Wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:4).
Zijn antichristelijk beestrijk zal zijn als van ijzer en leem (Daniël 2:43). Kennelijk blijven de verschillen te groot tussen het zogenaamde christelijke Westen en de islamitische wereld in het Midden-Oosten, om een stabiele eenheid te kunnen vormen. Desondanks zal er voor een korte tijd vrede komen in het Midden-Oosten (Jesaja 28:15,18).
Zou juist het nieuwe herbouwde Babel in de eindtijd niet die vrede kunnen bewerkstelligen? Een geweldige stad waar alle volken handel mee zullen drijven en waar politiek en religies met elkaar verbonden worden. De beste artiesten zullen er optreden en toeristen zullen er naar toe trekken, vanwege haar geschiedenis, cultuur en uitgaansleven. Onmogelijk? Daar zal in ieder geval een sterke leider voor nodig zijn! De Bijbel noemt hem ‘de koning van Babel’ (Jesaja 14:4).

Gods oordeel over Babel
De stad Babel is nog nooit op die wijze vernietigd zoals het profetisch Woord dat voorzegt. Dat zal pas gebeuren tijdens ‘de Dag des Heren’:
‘En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren’ (Jesaja 13:19-20, zie ook vers 6). Gods oordeel heeft haar nog nooit verwoest zoals bij Sodom en Gomorra is gebeurd (Jeremia 50:39-40).
Het verval van de stad Babel was een lang proces. Een directe en plotselinge verwoesting zal komen voordat Jezus terugkomt. Dan hebben haar zonden zich opgehoopt tot aan de hemel en zal God Zijn oordeel over haar ongerechtigheid laten komen (vers 5-8). Hij heeft er slechts één uur voor nodig:
‘En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden’ (vers 21). Dan zullen de koningen, kooplieden en kustvaarders over haar zeggen:

Gaat uit van haar!
Voordat God de stad oordeelt, roept Hij eerst Zijn volk op uit haar weg te trekken. We moeten hierbij waarschijnlijk denken aan Joden in de eindtijd (vers 4; Jeremia 51:5-6). Het Joodse volk heeft in de wetenschap, politiek, handel en kunst altijd veel invloed gehad. Het is daarom niet vreemd dat er in de eindtijd Joden in Babel zullen wonen. Dat God hen terugroept is, omdat Hij niet wil dat zij omkomen door Zijn oordeel. God blijft Zijn volk trouw! Zo werd ook Lot uit Sodom geroepen, voordat Gods oordeel over haar kwam (Genesis 19:12-14).
Het heeft ook een geestelijke betekenis. De Gemeente, het Lichaam van Christus, moet zich namelijk bewaren en bekeren van dwaalleringen en uittrekken uit het geestelijke systeem van Babel. Paulus zegt:
‘om u als een reine maagd voor Christus te stellen’ (zie 2 Korintiërs 11:1-6). Vooral nu, omdat de tijd nadert, moeten we waakzaam blijven voor misleidingen: ‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen’ (2 Timoteüs 3:1; vgl. 1 Johannes 4:1-6).

Een lied op de val van Babel
Als het oordeel in één uur over Babel is gekomen en er niets meer van haar is overgebleven, zal er een lied in de hemel klinken. De schare, de oudsten en de vier dieren zullen zeer verheugd zijn dat de hoer Babel is geoordeeld. Zij was het die de volkenmassa’s verleidde en dronken was van het bloed van de heiligen, die van Jezus getuigden (Openbaring 17:6). Nu is zij geoordeeld! Er klonken in dit gedeelte drie ‘halleluja’s’. Het vierde halleluja kondigt iets geweldigs aan, namelijk Christus’ Koningschap en Zijn bruiloft (Openbaring 19:6-7). Het is opmerkelijk dat er in het Nieuwe Testament maar vier halleluja’s klinken, dat is als de hoer Babel is geoordeeld en als de bruiloft van het Lam is gekomen.

 

 

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

Artikelen uit Het Zoeklicht

Leven uit verwachting

De dagen van Noach

Sions Koning komt...

De bedelingenleer

Veracht de profetieën niet!

Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)

De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Het systeem Babel: een geheimenis

De stad Babel in de eindtijd

Is de antichrist een moslim?

Daniël en zijn vienden in Babel

Wees moedig en trouw

Opname van de Gemeente: Bijbelse ‘escape’?