De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk ook zal Hem zien..."

Het Duizendjarig Vrederijk

 

De Heer zal tijdens het Vrederijk over de gehele aarde als Koning heersen (Zach. 14:9). Die duizend jaren wordt ook wel het Millennium, het Messiaanse Rijk, of het Duizendjarig vrederijk genoemd. Die bedeling is een tijd van herstel, voor mens, dier en natuur. Aan Israël en de volken is deze geweldige belofte gedaan. En God heeft Jeruzalem uitgekozen als het centrum der aarde, want de Heer zal tijdens het Vrederijk vanuit Jeruzalem regeren (Jes. 9:6). De vraag echter is of iedereen Hem, die duizend jaren, werkelijk lief zal hebben.

 

Jezus is de koning der wereld

Als de Heer is wedergekomen zal Hij Zijn Koninkrijk op aarde gaan vestigen. Dan zal de Heer vanaf de heilige berg Sion te Jeruzalem regeren (Jes. 2:3,4). Groot zal Zijn heerschappij zijn. De Heer zal een Koning van vrede en gerechtigheid zijn. En God de Vader zal Hem de troon van David geven (Luc. 1:32,33).

 

Zijn wederkomst zal in de eerste plaats voor Israël en de stad Jeruzalem een hele verandering teweeg brengen. Zo lezen we in Zach. 8:3-5: “Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen”.

Momenteel is het bijna niet te geloven dat dit nog eens zal gaan gebeuren. We horen berichten van terroristische aanslagen en van vredesverdragen die allemaal op niets uitlopen. En toch is de Bijbel daar heel duidelijk over. Als Jezus wederkomt zal Hij Zijn Vrederijk hier op aarde vestigen. Jeruzalem het centrum van de aarde zijn en de hoofdstad van de wereld worden. Als Jezus is terug gekomen zullen vele volken naar de heilige stad trekken, om hun goedkeuring (gunst) bij de Heer af te smeken en Hem te zoeken. Ook voor hen zal Zijn wederkomst grote betekenis hebben (Zach. 8:20-22).

Naar Hem zullen al de volken moeten luisteren en van Hem zullen de volken willen leren, want Hij weet wat het goede is. Dan regeert de Heer!: “Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is” (Zach. 8:23).

 

In onze huidige tijd (de bedeling van genade) kost het veel inspanning om mensen voor Jezus te winnen. Vaak wordt er neergekeken op Zijn broeders en zusters die een gekruisigde en opgestane Heer prediken (1 Kor. 1:23,24). Tijdens het Vrederijk zal dit geheel anders zijn! Het overblijfsel gelovige Joden, die toegelaten worden tot het vrederijk, zullen de volken uit “het Woord” leren en ze zullen in aanzien zijn. Dan zal “gans Israël” geheel uit rechtvaardigen bestaan (Jes. 60:21). Voor hen zijn de heerlijke Messiaanse beloften, die God aan Zijn volk heeft beloofd (2 Kor. 1:20).

Zeer waarschijnlijk zullen de mensen tijdens het Vrederijk niet hoeven te sterven vanwege ouderdom of ziekte (Jes. 32:3; Jes. 33:24; Ezech. 47:12). In Jes. 65:22 lezen we dat de levensduur der bomen de leeftijd van Zijn volk zal zijn. Er bestaan bomen die ouder worden dan vijftienhonderd jaar!

 

Geen oorlog meer

Tijdens het Vrederijk zal de duivel duizend jaren in de afgrond gebonden zijn. Hij kan de mensen die duizend jaren niet verleiden. Als de Koning der Joden wedergekomen is, zal Hij Zijn koningschap hier op aarde proclameren! In Openb. 20:1-3 staat: “En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten”.

 

In het Messiaanse Rijk zal er werkelijk geen oorlog meer zijn. De Bijbel vertelt ons dat als Christus het Koningschap aanvaard heeft de wapens vernietigd zullen worden. De volken zullen dan niet meer oorlog leren voeren, want er zal dan geen leger meer nodig zijn.

Het Duizendjarig Vrederijk kunnen we zien als de hemel op aarde. Het lijkt wel een voorafschaduwing van de komende nieuwe aarde. In Micha 4:1-4 lezen we: “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in de verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken”.

 

Ook zal de Messiaanse tempel gebouwd worden. Dit is de vierde tempel. Deze moeten we niet verwarren met de derde tempel, waar de antichrist zich straks in zal zetten. Over de vierde tempel staat uitgebreid geschreven in Ezech. 40-48.

 

Vrede tussen mens en dier

Als de Heer zijn Koninkrijk hier op aarde heeft gevestigd, zal het op aarde zijn zoals God het bedoeld heeft. Er zal vrede zijn tussen God en de mensen, maar ook tussen mens en dier. De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen vrede onder de mensen zal zijn, er zal ook zelfs vrede onder de dieren zijn. Ook zal de natuur zich helemaal herstellen: “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Jes. 11:6-10).

 

Stel je eens voor wat een geweldige tijd dat zal zijn! Een klein kind zal zijn hand uitstrekken naar een giftige slang en met het kind zal niets gebeuren. Zelf krijg ik al de rillingen over mijn rug als ik een slang op tv zie! En dan staat er ook nog: “en de leeuw zal stro eten als het rund”. Een leeuw die een muil heeft waarmee zebra’s en herten verslonden kunnen worden zal gras gaan eten? We kunnen het ons bijna niet voorstellen. En toch is het waar, want Gods Woord zegt het en Zijn Woord is wet! En dan zegt Gods Woord ook nog dat de aarde vol zal zijn van Zijn kennis. Als Jezus wederkomt zal er op aarde een zeer positieve verandering plaats vinden! Verlang je ook zo naar die tijd? Laten we daarom blijven bidden: “Uw Koninkrijk kome?”. Want als dat op aarde is gekomen, is ook de vrede voor Jeruzalem in vervulling gegaan.

 

Vrede onder Zijn heerschappij

De mensen zullen tijdens het Koninkrijk hun knieën moeten buigen voor Koning Jezus. Hij zal geëerd en erkent moeten worden. Hij is de Messias, de tweede Persoon van de goddelijke Drie-eenheid, God Zelf (Joh. 1:1). De vrede tijdens die duizend jaren is daarom een vrede onder Zijn heerschappij. In Zach. 14:17,18 lezen we: “Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen (regen) vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volkeren zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren”.

Een ieder die zich niet voor Jezus wil neerbuigen zal getroffen worden door plagen. Op die volken zal ook geen regen vallen. Er zullen dus heel veel mensen zijn die Jezus uit angst en onder dwang gaan dienen.

Op de nieuwe aarde zal iedereen Jezus werkelijk liefhebben. Tijdens het Vrederijk zullen er ook mensen zijn die Hem niet oprecht dienen.

 

De mensen die tijdens het Vrederijk geboren worden hebben nog nooit te doen gehad met verleidingen. Aan het einde van die duizend jaar zal de duivel voor korte tijd losgelaten worden (Openb. 20:7-10). Dan zal blijken welke mensen Jezus werkelijk liefhebben. De duivel zal erop uit zijn de mensen te verleiden om oorlog te gaan voeren tegen Koning Jezus en zijn geliefde stad. Velen zullen tegen de Heer in opstand komen!

 

De gemeente tijdens het Vrederijk

De gemeente van Christus zal tijdens het Vrederijk met al de gelovigen die tot de eerste opstanding behoren, (die) duizend jaren met Jezus als koningen heersen (Openb. 20:4). In 2 Tim. 2:12 zegt Paulus: “indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;…”. En in Openb. 20:6 lezen we: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren”.

 

Tijdens het Messiaanse Rijk zal de woonplaats van de gemeente het hemelse Vaderhuis zijn (Joh. 14:2; Openb. 21:10). De gelovigen zullen tijdens het Vrederijk, zichtbaar of onzichtbaar, op de aarde hun werkzaamheden uitvoeren. Zij zullen niet op aarde wonen. We kunnen hierbij denken aan engelen. Die zijn nu op aarde ook werkzaam.

Toen de Here Jezus opstond uit de dood kreeg Hij een hemels lichaam. Hij kon zich zonder moeite van plaats tot plaats verplaatsen. Ook de gelovigen zullen tijdens de eerste opstanding veranderen in verheerlijkte, onvergankelijke lichamen (1 Kor. 15:52,53). De gelovigen zullen gelijkvormig worden aan Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” (1 Joh. 3:2).

 

Jezus en de gemeente zijn één. Wij zullen altijd met de Here wezen en met Hem als koningen heersen tot in alle eeuwigheid!

 

Er zijn gelovigen die denken dat wij nu al in het Duizendjarig tijdperk leven en dat we het getal 1000 niet letterlijk moeten nemen. Ook menen zij dat als Jezus terugkomt er gelijk een nieuwe hemel en aarde komt. In Openb. 20 lezen we echter dat er zes maal het getal 1000 genoemd wordt. We moeten dit getal dan ook letterlijk nemen.

Ook zijn er die menen dat Openb. 20 (het Duizendjarig Rijk) samen valt met Openb. 21 (De nieuwe hemel en de nieuwe aarde). Dit is niet zo. Het Duizendjarig Rijk is tussen de terugkomst van Jezus en het laatste oordeel geplaatst. We leven dus nog niet in het Duizendjarig Rijk en dit Rijk zal ook niet eeuwig duren.

 

Het laatste oordeel

Na de duizend jaren en nadat de duivel in de poel des vuurs is geworpen en velen uit allerlei volken in opstand kwamen tegen de Messias, vindt het laatste oordeel plaats. In Openb. 20:11-15 staat hier het volgende over geschreven: “En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”.

 

Alle mensen (ongelovigen) die niet deel hadden aan de eerste opstanding, maken de tweede opstanding mee, het laatste oordeel. De doden zullen geoordeeld worden op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat. De een zal meer straf krijgen dan de ander. De Heer zal hun tonen dat hun namen niet in het boek des levens staan. Zij zijn voor eeuwig verloren en worden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de hel. Dit is het ergste wat een mens kan overkomen! Het zijn mensen die zich tijdens hun leven niet met de God van Israël wilden verzoenen. Zij zijn zonder de Heer gestorven. De kracht waarmee Christus opstond uit de dood woonde niet in hen. Verschrikkelijk zal dat zijn, al die mensen, die in de poel des vuurs geworpen worden en daar nooit meer uitkomen! Zij zijn voor eeuwig verloren en worden tot in alle eeuwigheid gepijnigd. Dit in tegenstelling tot de mensen die deel hadden aan de eerste opstanding. Over hen staat geschreven: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht,…” (Openb. 20:6). In Openb. 21:8 waarschuwt de Here Jezus voor het volgende: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”.

 

Maar hoe zit het met al die mensen die nog nooit van de Here Jezus en van de God van Israël hebben gehoord, komen zij dan ook in de hel? Misschien zegt Paulus daar in zijn brief aan de Romeinen wel iets over?: “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen”,… (Rom. 2:14,15).

 

Laten we het Evangelie aan onze naasten niet onthouden. Alle mensen moeten het horen. De waarheid is ernstig!

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!