De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

Het systeem Babel: een geheimenis

Openbaring 17

(Het Zoeklicht nr. 20-2015)

 

In openbaring 17 en 18 zien wij dat Babel twee betekenissen heeft. Zo heeft het een geestelijke betekenis, als goddeloos systeem, maar ook een fysieke betekenis, als stad. Beide hoofdstukken wijken uit in de chronologie (zie Gods oordeel over Babel in hoofdstuk 16:17-21). Dit hoofdstuk gaat over Babel als systeem. Een systeem dat de Bijbel een ‘geheimenis’ noemt en dat gelijk staat met hoererij en alle gruwelen die op de aarde gedaan worden (vers 5).

 

In de sterke verklaring van Huib Verweij op Openbaring (de terugkeer van Jezus Christus, blz. 197), zegt de auteur dat Babel zowel mannelijk als vrouwelijk is. Het mannelijke Babel is een politieke eenheid, dat is het beest en het vrouwelijke Babel is de valse religie, dat is de grote hoer. Het dienen van andere goden wordt door de profeten in het Oude Testament vergeleken met hoererij. Dit is een gruwel voor God, waar Zijn volk Israël en ook Christus’ Gemeente zich voor moet bewaren. De apostel Paulus zegt in 2 Tessalonicenzen 2: ‘Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn’ (vers 15, vgl. Filippenzen 4:8-9).

De hoer en de bruid
Christus zal huwen met een reine bruid, die fysiek wordt uitgebeeld door het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:2, 9-10). De bruid van de duivel wordt vergeleken met een hoer, die in de eindtijd fysiek wordt uitgebeeld door de herbouwde stad Babel. Oorspronkelijk was Babel gelegen in het land Sinear. Daar begon de opstand tegen God (Genesis 10:9-10; 11:1-9) en daar zal het ook eindigen, voordat Christus het Koningschap aanvaardt en Zijn bruiloft is gekomen (Openbaring 19:6-7). Bijbels gezien heeft Babel geografisch een enkelzijdige betekenis.

Babel als geestelijk systeem
Sommige gerespecteerde profetie-uitleggers betrekken het systeem Babel op de Rooms-katholieke kerk en de stad Babel op Rome. Zij doen dit vanwege de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd. Immers, er staat:
‘En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens’ (vers 3). Maar het geheimzinnige systeem Babel is veel groter dan de vele misleidingen die er in R-k.-kerk zijn. Ook de islam is een Babylonische religie.
Het systeem Babel bestaat niet alleen uit valse godsdiensten en dwaalleringen, want het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Hiertoe behoort ook het humanisme, feminisme, communisme en de dictatuur. Zo waren de mensen in Sodom en Gomorra bezeten door de geest van Babel.
Is dit niet een teken van de tijd? Het is triest dat er zelfs in Jeruzalem een jaarlijkse ‘Gay Pride’ wordt gehouden. Maar ook de vele spotters in de wereld worden gedreven door de geest van Babel. Ondanks de vele godsdiensten en religies die Babel te bieden heeft, is het niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De Enige Waarachtige God wordt door ‘de moeder van de hoeren’ ontkent. De Schepper van hemel en aarde, Die zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus bespot zij en Zijn volgelingen vervolgt zij (vers 6).

Johannes 3:16, de absolute toetssteen!
Dit is de absolute toetssteen, want elke leer dat om Johannes 3:16 heen gaat is een dwaalleer:
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Helaas wordt dit Evangelie in vele christelijke kringen niet meer onderstreept! Dat is een ernstige zaak, want het gaat om behouden worden, of om voor eeuwig verloren gaan (1 Johannes 5:12). In 2 Korintiërs 1:20 lezen we dat Paulus zegt: ‘Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons’ (vgl. Romeinen 11:36).

De hoer Babel en het Beest
De grote hoer heeft macht over alle wereldregeerders en volken, want zij zit op het beest (vers 3,18). Over hen heeft zij door de gehele geschiedenis heerschappij gevoerd, zonder dat zij dat door hadden. Opmerkelijk is dat het statenbeeld in Daniël 2 een gouden hoofd heeft. Dit gouden hoofd is een symbolisch beeld van het Babylonische rijk ten tijde van koning Nebukadnezar (Daniël 2:38). In het statenbeeld zien wij de wereldrijken die zijn geweest en ook het rijk dat aanstaande is, namelijk het herstelde Romeinse rijk in de eindtijd. Deze periode omvat voor Israël ‘de tijden der heidenen’ (Lucas 21:24).
Opmerkelijk is dat Babel het hoofd is van alle wereldrijken. Zo is Christus het hoofd van de Gemeente. Het statenbeeld wordt pas verbrijzeld, nadat de steen (Christus’ Koninkrijk) de voeten van het beeld heeft geraakt (Daniël 2:34-35). Dat is omdat het herstelde Romeinse rijk de kenmerken in zich zal hebben van de vroegere wereldrijken (Openbaring 13:2). Egypte en Assyrië waren rijken vóór Nebukadnezars bewind. Daarom zien we die niet terug in het statenbeeld.

De zeven bergen
Babel werd door de profeet ‘berg des verderfs’ genoemd (Jeremia 51:25). De zeven bergen (koppen) waarop de hoer Babel is gezeten beelden de volgende wereldrijken uit:
1. Egypte 2. Assyrië 3. Babylonië 4. Medo-Perzië 5. Griekenland 6. het Romeinse rijk en 7. het herstelde Romeinse rijk.
Het Romeinse rijk was er in Johannes’ tijd en het heerste over drie continenten. Over een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Dit was een machtig rijk dat langzaam uiteen viel en dat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen. Het heeft daarom een duivels karakter:
‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve’ (vers 8).
Het laatste wereldrijk kent twee fases van heerschappij. Eerst een democratie die uit een tienstatenfederatie bestaat. Dat zijn de tien horens van het beest (vgl. Daniël 2:41-42). Daarna een door de antichrist geleide statenfederatie. Het zal daarom eerst een democratie zijn, waarvan hij als president het hoofd is. Daarna, halverwege de laatste Jaarweek, zal dat veranderd worden in de dictatuur van het beest. Zo lezen we in vers 11:
‘En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.’

Het oordeel over de hoer Babel
Het is opmerkelijk dat de antichrist en zijn machthebbers uiteindelijk de hoer Babel zullen haten en haar berooid zullen maken (vers 16). De antichrist en zijn mederegeerders zullen het koningschap over hun Imperium hebben. Maar was het niet de religieuze, culturele en economische hoer die het politieke beest bereed en haar heerschappij er over uitvoerde? Dan mogen alleen nog het beest en zijn beeld als god aanbeden worden. En dan accepteert hij niet meer de goden en afgoden uit Babel (2 Tessalonicenzen 2:4). Maar de stad Babel zal door een direct ingrijpen van God vernietigd worden, door middel van een aardbeving, vuur en hagel (Openbaring 16:18-19; 18:8).
 

 

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

Artikelen uit Het Zoeklicht

Leven uit verwachting

De dagen van Noach

Sions Koning komt...

De bedelingenleer

Veracht de profetieën niet!

Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)

De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Het systeem Babel: een geheimenis

De stad Babel in de eindtijd

Is de antichrist een moslim?

Daniël en zijn vienden in Babel

Wees moedig en trouw

Opname van de Gemeente: Bijbelse ‘escape’?