De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk ook zal Hem zien..."

Israël en de eindtijd

 

In dit artikel worden een aantal tekenen benoemd die op de eindtijd wijzen. Het gaat over Israël, bijvoorbeeld over Israëls fysieke en geestelijke herstel, maar ook over de onderdrukking van het volk in de wereld.

De vraag is of de oprichting van de staat Israel en de terugkeer van de Joden in deze tijd vervullingen van de Bijbelse profetieën zijn?En waarom het Joodse volk zoveel weerstand en haat ondervindt? Duidelijk is in ieder geval dat het belangrijke tekenen van de tijd zijn!

 

De terugkeer naar Israël

Sinds ongeveer 1880 tot op de dag van vandaag zijn uit allerlei landen ongeveer 6 miljoen Joden teruggekeerd naar Israël (Ezech. 11:17). Het profetische Woord is er duidelijk over dat veel Joden in de eindtijd weer in Israël zullen wonen. Velen zijn in ongeloof teruggekeerd. De profeten voorzeggen dat Israël in de eindtijd bekering nodig heeft. Het is daarom niet vreemd dat zij in ongeloof terugkeren (Joël 2:12-17). De terugkeer van de Joden naar Israël is een belangrijk teken van de tijd! Dat zal niemand ontkennen die ook maar enigszins kennis heeft van het profetische Woord van God.

Ezechiël 37 gaat over een profetie van een dal met dorre doodsbeenderen. Daarin lezen we over een fysiek en geestelijk herstel voor Israël. Na de terugkeer van het Joodse volk zal Israël geestelijk hersteld worden. Een geestelijk herstel is alleen mogelijk door bekering (Hos. 3:4,5). Daarna, als zij de Here Jezus hebben aangenomen, aan het einde van de Grote Verdrukking, zal het gelovig overblijfsel het Land voor altijd in vrede bezitten: “Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” (Matt. 23:39).

Na Christus’ wederkomst zal het verstrooide volk in geloof terugkeren. Door haar geestelijk herstel zal Israël in de toekomst geheel uit rechtvaardigen bestaan!: “Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking” (Jes. 60:21).

Als Sions Koning komt zal het Land zowel fysiek als geestelijk volledig worden hersteld. De staat Israël en de terugkeer van het Joodse volk in onze huidige tijd is daarom nog niet de vervulling, maar een voorvervulling van de Bijbelse profetie. Niet de V.N., of de Unesco, maar de Messias Zelf zal de grenzen van het Land bepalen, want Hij is de Erfgenaam van Israël en wettig Erfgenaam van de troon van David (Ezech. 47, 48, Matt. 1:1, Gal. 3:16).

Nu leeft het volk nog in angst voor aanslagen en oorlogen. Ook leeft het volk achter een grote muur om haar veiligheid te waarborgen. Als Jezus komt en “gans Israël” is behouden zal het volk werkelijk in vrede wonen en over de gehele wereld in aanzien zijn!: “en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Jes. 2:3).

De terugkeer van de Joden naar Israël is voor de gemeente een belangrijk teken van de tijd. Het laat zien dat deze huidige “bedeling van genade” ten einde loopt en dat de Grote Verdrukking nabij is. De gemeente kan daarom elk moment worden opgenomen (1 Tess. 1:10).

 

Israël: twistappel en oogappel

De oprichting van de staat Israël in 1948 (welke door David Ben-Goerion werd uitgeroepen) en het heroveren van Jeruzalem in 1967 zijn belangrijke tekenen van de tijd.

We weten dat Israël wordt gedwongen om vrede te sluiten met de Palestijnen in ruil voor land en dat er over een twee staten oplossing wordt gesproken. Bijna de gehele wereld bemoeit zich hiermee. Maar het Land is niet van de Palestijnen en ook niet van de Verenigde Naties. Het Land is van God, de God van Israël. In Lev. 25:23 lezen we dat God zegt: “Want het Land is van Mij”.

Volgens het profetische Woord van God zal een groot deel van het Joodse volk in de eindtijd in Israël wonen. Aan het begin van de laatste Jaarweek zal de antichrist een vredesverdrag met Israël sluiten en zal de derde tempel herbouwd worden. Allemaal belangrijke en nog onvervulde profetieën van de eindtijd (Dan. 9:27). Profetieën die eerst nog vervuld moeten worden, voordat Christus wederkomt. Daarna zal de Here Jezus de vervallen hut van David oprichten en kunnen de heerlijke Messiaanse zegeningen komen, althans voor het gelovig overblijfsel (Hand. 15:16-18). Die zegeningen komen door niemand minder dan Jezus Christus Zelf (2 Kor. 1:20). Paulus zegt: “en aldus zal gans Israël behouden worden” (Rom. 11:26).

 

De Bijbel is er duidelijk over dat Israël nog steeds Gods oogappel is en dat God niet wil dat het Land verdeeld en ingenomen wordt door vreemdelingen. Zijn toorn zal over die volken komen:

 

Als we naar Israël kijken dan zien we dat het omsingeld is door vijanden. Israël wordt steeds meer in het nauw gedreven door haar Islamitische buurlanden. De Jodenhaat onder de Arabische volken en het Palestijnse volk is groot! Zo groot dat er zelfs Islamitische groeperingen zijn die Israël van de kaart willen vegen, of het volk in de Grote Zee willen drijven! In Ps. 83:3-9 lezen we: “Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun”.

 

Wereldwijd komt er steeds meer verzet tegen de Joden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het boycotten van Israëlische producten, of dat sommigen durven te ontkennen dat de Tempelberg historische banden heeft met het Jodendom en christendom.

Het antisemitisme is niet alleen groot rondom de buurlanden van Israël, ook in de westerse maatschappij neemt dit drastisch toe. Zo ook in Rusland en bijvoorbeeld in Polen. In ons land zijn er zelfs schuil Synagoges, waar de Joden ongestoord hun diensten kunnen houden, omdat zij anders bedreigd worden. Doordat het antisemitisme sterk toeneemt in Europa keren veel Joden terug naar Israël.

We kunnen niets anders dan concluderen dat Christus’ tegenstander een hekel aan de Joden heeft. Dat komt omdat hij weet dat God nog een plan heeft met Israël (Ezech. 36:26-28; 39:29; Hos. 2:13-22). Maar bovenal omdat het heil uit de Joden is, dat is de Here Jezus (Rom. 9:5). Hij is Israëls Messias! De komende Vredevorst. Die vanuit Jeruzalem op de troon van David over de gehele aarde zal regeren, als Hij komt. De Koning komt!

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!