De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk ook zal Hem zien..."

Tekenen van de eindtijd

 

We hoeven niet alleen op Israël en het Midden-Oosten te letten om de tekenen der tijden te zien. De Bijbel geeft ons namelijk veel meer aanwijzingen.

 

Europa en het herstelde Romeinse Rijk

Israël hoorde vroeger bij het oude Romeinse Rijk. Ook de Noordelijke Afrikaanse landen hoorden daar bij. Zo heeft enkele jaren geleden de toenmalige Franse president Sarkozy zich uitgesproken over een Mediterrane Unie, van het Middellandse Zeegebied. Die is er gekomen op 13 juli 2008, opgericht in Parijs. Het moet een samenwerkingsverband vormen tussen de landen van de Europese Unie en de landen aan het Middellandse Zee gebied. Het is duidelijk zichtbaar dat de wereld wordt klaargemaakt voor het laatste wereldrijk (het herstelde Romeinse rijk) en voor de komst van de antichrist (Openb. 6:2; 13:1,2; 17:11): “Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve” (Openb. 17:8).

Ongetwijfeld zal het laatste wereldrijk ongeveer dezelfde landen omvatten als het oude Romeinse Rijk. Het zal echter nooit een (h)echte eenheid vormen, zoals ijzer en leem zich niet met elkaar laten vermengen (Dan. 2:43). Wellicht omdat de verschillen tussen het z.g. christendom en de islam te groot zijn.

 

De Arabische lente

De Arabische lente heeft nog lang niet gebracht waar velen op hoopten. Vrede. In plaats van vrede en democratie kwam er nog meer chaos, geweld en doodslag. De haat naar Israël en het Westen nam ook toe. Gods Woord waarschuwt de volken voor wat betreft hun houding naar Israël: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken” (Gen. 12:3)  

Zo wordt m.i. niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten de weg vrij gebaand voor de komst van de antichrist. Hij zal er in slagen om de problemen in het Midden-Oosten op te lossen, ook voor Israël. Althans zo zal het lijken. Het verbond (een vredesverdrag) zal een zwaar verbond zijn voor Israël, welke al spoedig door hem verbroken zal worden (Dan. 9:27).

 

Een hoopvolle profetie voor Egypte en Syrië vinden we in Jesaja 19:22-25, wanneer de Vredevorst (Jezus Christus) wederkomt: “Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen. Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen. Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël”.

 

Ik citeer:* “Er komt een grote verkeersbaan van Egypte naar Syrië – Irak (Assur). Israël zal in het midden daarvan liggen, een zegen in het midden der aarde. Deze drie-staten-bond: Egypte – Israël – Assur zal een geweldig middelpunt zijn van de nieuwe orde die over de gehele wereld komen zal.”

 

*A. Kleijne: Jezus komt, blz. 97.

 

De natuur is in nood

Bijna dagelijks horen we over aardbevingen, overstromingen, bosbranden, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, hongersnoden, besmettelijke ziektes, diersoorten die uitsterven en natuurvervuiling (Matt. 24:7,8, Luc. 21:11). Dit laatste is volgens velen ook een oorzaak van onze klimaatverandering.

Wat is het toch noodzakelijk waakzaam te blijven en door middel van het lezen van de Bijbel de tekenen der tijden te gaan zien. Het lijkt wel of het door velen niet (meer) wordt opgemerkt. In Luc. 12:54-56 zegt de Here Jezus het volgende: “Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderscheiden, waarom onderkent gij de tijd niet?"

Beste lezer, wees je alsjeblieft bewust van de tijd waarin we leven, opdat je niet snel in allerlei zonden valt.

 

Onreinheid

Door tv. en internet kan er allerlei onreinheid onze huiskamers binnenkomen en zo ook in onze geest. Voor sommige christenen is dit een (geestelijke) strijd. Verkeerd tv.- en internetgebruik kan een open riool worden. Het is en sterk wapen van de boze, wat tussen God en christenen instaat, want God is heilig. Daarom behoren ook christenen een rein en zuiver leven te leiden (1 Petr. 1:15,16).

De wereld kijkt al niet meer op van homofeesten, zoals de jaarlijkse Gay parade in Amsterdam. Veel mensen vinden dat dit wel moet kunnen en zien dit als ultieme vrijheid. Maar in wezen zijn zij gebonden door de machten van de duisternis. In Openb. 22:10,11 waarschuwt een engel van God dat de tijd nabij is en wat de tekenen daarvan zijn: “want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”.

In dit Schriftgedeelte wordt er gesproken over de kinderen van God en de kinderen van de boze. In de eindtijd zal het zichtbare verschil steeds groter worden.

 

Hebzucht

De hebzucht is een belangrijk tekenen van de tijd, waarin menigeen tevergeefs hun geluk hopen te vinden. Helaas zijn er ook christenen moe geworden van de hebzucht en de stress en houden zich daardoor niet (meer) met de dingen van God bezig, zoals: Bijbellezen, bidden, Bijbelstudies volgen, kerkdiensten bezoeken en andere mensen helpen:

 

Agressiviteit

Veel mensen zijn angstig geworden en dat is ook begrijpelijk: al die dreigingen met chemische wapens en terrorisme. Niet te vergeten is bijvoorbeeld de terroristische aanlag in New York, op 11-09-2001. Deze aanslag heeft de wereld veranderd!

Dagelijks worden we er via de media over geïnformeerd, dat we in roerige tijden leven. Veel oorlogen zijn er de afgelopen decenia’s geweest, zoals in het Midden-Oosten: “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk“ (Matt. 24:6,7).

Laten we ook naar ons eigen land kijken, waar we helaas regelmatig horen over slachtoffers door zinloos geweld en seksueel misbruik. Ook neemt de liefdeloosheid naar buitenlanders toe, bijvoorbeeld naar asielzoekers, Joden en moslims.

 

Wetsverachting

Het gezag van de overheid wordt steeds minder, bijvoorbeeld van de politie, ambulancepersoneel en leerkrachten.

Samenwonen wordt ook door christenen bijna volledig geaccepteerd. Trouwen wordt ouderwets gevonden en het aantal scheidingen neemt toe.

Ook de ongehoorzaamheid aan de ouders is een teken van de eindtijd (2 Tim. 3:2): “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” (Matt. 24:12).

 

Vele valse profeten

Niet elk wonder, profetie of lering komt van Gods Geest. Gods Woord waarschuwt ons dat er altijd al verkeerde leringen en valse profeten zijn geweest en dat dit tot de wederkomst zal toenemen. Enkele valse profeten zijn bijv. Joseph Smith (Mormonen) en Russell (Jehovagetuigen). Ook in uw eigen kerk kunnen valse profeten of apostelen zijn. Zo hoorden we enkele jaren gelden nog over een zogenaamde opwekking in Canada. Veel christenen over de gehele wereld reisden naar Lakeland, om deze opwekking te beleven. De voorman van deze beweging was Todd Bentley. Maar al snel viel hij door de mand, vanwege allerlei schandalen.

In Openb. 13 staat dat er tijdens de Grote Verdrukking een valse profeet zal zijn. Hij zal grote wonderen doen. Ook zal hij de mensen verleiden om de schijn-messias, dat is de antichrist, te volgen en aanbidden.

 

Geloofsafval

Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om als Bijbelgetrouwe christen je rug recht te houden. Veel kerken lopen leeg. Aan hetgeen de Bijbel zegt wordt helaas door veel (naam)christenen getwijfeld, bijvoorbeeld wanneer we het over het volbrachte werk van Christus aan het kruis hebben. Dan wordt er al gauw aan Zijn opstanding getwijfeld en over hoe God door het bloed van het Lam zonden kan vergeven (Jes. 53). Het wonder van de wedergeboorte is voor veel gelovigen nog geen realiteit in hun leven geworden. Ook wordt de Here Jezus door velen slechts gezien als een profeet, goed mens, of een grote leraar. Maar dat Hij God de Zoon is gaat er bij velen niet in (Joh. 1:1). Als we de Bijbel geloven dan geloven we God, want God spreekt tot ons door Zijn Woord.

Hoe moeten we dan omgaan met de mensen die verleid worden? Paulus zegt in 2 Tim. 2:23-26: “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield”.

 

Zo zijn er nog veel meer tekenen te noemen, die betrekking hebben op de eindtijd, zoals: de sterke toename van occultisme en de opkomst van New Age in allerlei christelijke stromingen. In Ef. 5:14 waarschuwt Paulus: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten”.

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Home

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!